موسسه تصنیف رسانه

 

آغاز حرکت:

موسسه تصنیف رسانه از سال 1397 با رویکرد توانمند سازی کنشگران و فعالین فضای مجازی شروع به کار کرد. 

در این سال ها با توجه به تجربیات برگزار دوره ها و همایش ها در شهر تهران و دیگر شهر های کشور  توانستیم شبکه های مردمی از کنشگران و فعالین مجازی را با خود همراه کنیم.

 

ارزش‌ها و ماموریت تصنیف:

 

✅حلقه میانی بین مردم و مسئولین برای حل مسئله 

ارتباط با کنگشران اجتماعی 

✅آموزش دانش رسانه نوین، کار تشکیلاتی و کنشگری اجتماعی 

✅تولید محتوای شناختی در حوزه رسانه و تربیتی

✅پژوهش و مطالعه