موسسه تصنیف رسانه

 

آغاز حرکت:

موسسه تصنیف رسانه از سال 1397 با رویکرد توانمند سازی کنشگران و فعالین فضای مجازی شروع به کار کرد. 

در این سال ها با توجه به تجربیات برگزار دوره ها و همایش ها در شهر تهران و دیگر شهر های کشور  توانستیم شبکه های مردمی از کنشگران و فعالین مجازی را با خود همراه کنیم.

 

ارزش‌ها و ماموریت تصنیف:

 

  • تشکیل شبکه مردمی از فعالین در حوزه رسانه و کنشگری اجتماعی
  • حلقه میانی بین مردم و مسئولین برای حل مسئله 
  • ارتباط با کنگشران اجتماعی 
  • آموزش دانش رسانه نوین، کار تشکیلاتی و کنشگری اجتماعی 
  • تولید محتوای شناختی در حوزه رسانه و تربیتی
  • پشتیبانی از گروه های فعال  مردمی
  • پژوهش و مطالعه