شش اصل مهم در ایده پردازی

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

اهمیت کار رسانه در عصر حاضر

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

عوامل موفقیت در رسانه

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

تفکر انتقادی در رسانه

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

دانش رسانه نوین

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

مثلث توانمندی

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت