جهاد تبیین در رسانه ها

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

ضــرورت کار تشکـــیلاتـــی

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت

کار تشکیلاتی و مدیریت

هزینه دوره
رایگان
ظرفیت دوره
بدون محدودیت ظرفیت